ANKARA İLİNİN TÜM İLÇELERİNDE LİHKAB İLE BİRLİKTE HER TÜRLÜ HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YAPILMAKTADIR.

Doç.Dr. Halil AKDENİZ

myphotoDoç. Dr. Halil AKDENİZ, 03 Mart 1955 tarihinde Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde doğmuştur. 1979 yılında Harita Yüksek Teknik Okulunu bitirerek Harita Mühendisi ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim dalında 1996 yılında Yüksek Lisansını, 2000 yılında da Doktorasını tamamladı. 2007 yılında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası dalında Doçentlik ünvanını almıştır.

 

 

Yaptığı Görevler:

•1979-2003: Harita Genel Komutanlığında Arazi Birlik Subayı, Kısım Amiri ve Şube Müdürü

•2003-2005: Fotogrametri Dairesi Başkanı – 2005-2006: Denetleme ve Değerlendirme Başkanı

•2006-2007: Teknik Hizmetler Başkanı (30 Ağustos 2007 tarihinde emekli)

Halen Yürüttüğü Görevler :

•Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi

•0617 No.lu Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

•Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği sekreteri(2005-2006)
• Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı(2006-2007)
•Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı(2006-2007)

Ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulmuş bildiri ve yayımlanmış makalelerin yanı sıra, İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi isimli bir kitabı yayımlanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Doç Dr. Halil AKDENİZ, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Akdeniz, H. ve H. İ. Aydınlı, “The Usage Of Geographical Information Systems İn The Urban Planning Process”, International Gazimagusa Symposium 2004: Medi3ology, 12-16 April, Gazimağusa, 212-218, (2004)

2. Akdeniz, H., “The Opportunities That Digital Orthophotos Can Supply In Urban Planning” , XX. ISPRS Congress, 12-23 July, Proceedings Volume XXXV Part B7 Commission VII, Istanbul, 565-569, (2004)

3. Demirel, A.S., H. Akdeniz ve O. Aksu, “Two functional software for internal use; flight planning and presenting of digital orthophotos”, XX. ISPRS Congress, 12-23 July, Proceedings Volume XXXV Part B4 Commission IV, Istanbul, 344-347, (2004)

4. Güngör, B., A. Yaşayan, A.S. Demirel, S. Kultur , H. Akdeniz ve O.Aksu,“Aerial Photograph Archives Information System”, XX. ISPRS Congress, 12-23 July, Proceedings Volume XXXV Part B2 Commission II, Istanbul, 652-655, (2004)

5. Akdeniz, H., “Remote Sensing Policies And Applications In The Environment-Technology Context”, EURECO’05 X. European Ecoloiıcal Congress, November 08-13, Kuşadası-İzmir,Turkey, 1-10, (2005)

6. Akdeniz, H. ve H. İ. Aydınlı, “Remote Sensıng Polıcıes On Envıronment Management Tools”, 5th EuPRA GENERAL CONFERENCE, Challenges Peace And Democracy In Europe, Internatıonal Symposıum, Sakarya Unıversıty, Turkey, 21–24 August 2007

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Akdeniz, H., “Kentsel Planlama Sürecinde Haritacılığın Yeri ve İşlevi”, Harita Dergisi , Yıl:68, Sayı:125, Ocak 2001, 16-29 (2001)

2.Akdeniz, H., “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kamu Yönetiminin yeniden yapılanma Sürecinde Sağlayabileceği Olanaklar Üzerine”, Mülkiye Dergisi, S.238 (Ocak-Şubat 2003), 213-241(2003)

3. Akdeniz, H., ”Kıyı Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı”, Mülkiye Dergisi, S.240, (Yaz/2003), 285-313 (2003)

4.Akdeniz, H.,“Tarım Kesiminin Kalkınmasında Bir Çözüm Olarak Arazi Toplulaştırması”, Amme İdare Dergisi,TODAİE, C.36, S.4, Aralık 2003, 127-151(2003)

5. Akdeniz, H., “Yerel Yönetimlerin Çağdaşlaşma Sürecinde Bir Aşama Olarak Kent Bilgi Sistemleri”, Harita Dergisi, Harita Genel Komutanlığı, Yıl:68, Sayı:131, Ocak 2004, 51-66 (2004)

6.Akdeniz, H.,.“Kriz Yönetiminde Sayısal Ortofoto Haritaların Sağlayabileceği olanaklar”, hkm Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi, TMMOB harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Sayı:2003/91, Temmuz 2004, (2004)

7. Akdeniz, H., O. Aksu, “xx nci Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Kongresinden İzlenimler”, Harita Dergisi, Harita Genel Komutanlığı, Yıl:71, Sayı:132, Temmuz 2004, 1-10 (2004)

8. Erdoğan, M., H. Akdeniz, “Uzaktan Algılama Amaçlı Uydu Sistemlerindeki Son Gelişmeler”, Harita Dergisi, Harita Genel Komutanlığı, Yıl:71, Sayı:132, Temmuz 2004, 11-25(2004)

9. Akdeniz, H., “Göç, Kentleşme ve Kentsel Yoksulluk Bağlamında Kap-Kaç Olgusu”, Mülkiye Dergisi, Sayı 249, Kış/2005, 161-187(2005)

10. Akdeniz, H., “Kent Bilgi Sistemleri Veri Kaynağı Ve Sürdürülebilir Gelişme Aracı Olarak Uzaktan Algılama Sistemleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,TODAİE, C.16, S.4, Ekim 2007, 67-89(2007)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Akdeniz, H.,“Kıyı Korumasında Harita Bilgilerinin Kullanılması ve Örnek Uygulamalar”, Türkiye Kıyıları 97-Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, Ankara,127-136 (1997)

2.Akdeniz, H., “Kıyının Tüzel Yapısı ve Bu Yapıyı Belirleyici Yargısal ve Yönetsel Kararlar”, Türkiye Kıyıları 98-Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, Ankara,47-54 (1998)

3. Akdeniz, H. ve H. İ. Aydınlı, “Yerel Yönetimlerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Olarak Yeniden Yapılandırılması”, Yerel Yönetimler Kongresi-Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, 3-4 Aralık 2004, Biga/Çanakkale,365-370(2004)

4. Aydınlı, H.İ. ve H. Akdeniz, “Küreselleşme Sürecinde Yerel Yönetimlerde Ortaya Çıkan Yeni Eğilimler”, Yerel Yönetimler Kongresi-Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, 3-4 Aralık 2004, Biga/Çanakkale, 201-208(2004)

5. Akdeniz, H. ve M. Erdoğan , “Uydu Görüntüleri ve Hava Fotoğraflarındaki Gelişmelerin Harita Üretim Sürecine Yansımaları”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart – 1 Nisan 2005, Ankara, 600-609 (2005)

6. Eren, Kamil, T. Uzel, H. Akdeniz, A. Cingöz, O. Ercan ve Ö. Yıldırım, ”Ulusal Cors Sisteminin Kurulması Datum Dönüşümü Projesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara, (2007)

7. Aktuğ, Bahadır, A. Kılıçoğlu, M. Açıkgöz, S.Ş. ÖZKAN, ve H. Akdeniz, ”Güncel Tutga Çalışmaları ve Tektonik Bulgular”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara, (2007)

8. Akdeniz, Halil, ” Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Uzaktan Algılama Sistemleri ve Politikaları”, Türkiye Fotogrametri ve Uzaktan Algılama IV. Teknik Sempozyumu, İTÜ 5-7 Haziran 2007, İstanbul,(2007)

9. Kurt, Mustafa, H.Akdeniz, K.Pamukoğlu, M.Canıberk, İ. Şahin, L. Arslanbek ve M. Kaya, ”Fotogrametrik Yöntemle Üretilen 1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaların Arazide Bütünlenmesi İçin Kullanılan Veri Toplama Sistemleri”, Türkiye Fotogrametri ve Uzaktan Algılama IV. Teknik Sempozyumu, İTÜ 5-7 Haziran 2007, İstanbul,(2007)

10. Akdeniz, Halil, “Toprak Koruma, Arazi Kullanımı ve Toplulaştırma”, 2. kadastro Kongresi, 21-24 Mayıs 2008, DSİ Konferans Salonu, Ankara

Diğer yayınlar :

1. Akdeniz, H ,İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik yayınevi, Ankara, (2001)

2. Akdeniz, H., “Harita ve Harita Bilgilerinin Temini”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler Dergisi, Yıl:10, S. 30 (Haziran 1996), 11-16 (1996)

3. Akdeniz, H., “18. Madde uygulamaları”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler Dergisi, Yıl:10, Sayı 32, Aralık 1996, 40-43 (1996)

4. Akdeniz, H., “Ankara’nın Kentsel Gelişimine Haritalarla Bakış”, Harita Dergisi, Harita Genel Komutanlığı, Yıl:64, Sayı:118, Temmuz 1997, s.35-50 (1997)

5. Akdeniz, H., “Kentsel ve Bölgesel Mekanın Eğitimde Yarattığı Fırsat Eşitsizliği”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.202 (Ağustos-Eylül 1997), 16-27 (1997)

6. Akdeniz, H., “Boğaziçi’nin Planlama Boyutu ve Yapılaşma Sorunu”, Harita Dergisi, Harita Genel Komutanlığı, Sayı:119, Ocak 1998, s.58-70 (1998)

7. Akdeniz, H., “Meraların Tüzel Yapısı ve Bir Örnek Olay”, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, TMMOB, Sayı:84, Temmuz 1998, 68-85 (1998)

8. Akdeniz, H., “Örgütsel Yapı ve Türkiye’de Kamu Yönetimin Örgütlenmesi”, MSB Araştırma Teknoloji ve Faaliyetler Bülteni, Yıl:2, Sayı:8. Şubat 1999, s.26-35 (1999)

9. Akdeniz, H., “Toprak Mülkiyetinde Değişim Süreci ve Gölbaşı Yöresindeki Yansımaları”, Cevat Geray’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları No:25, Ankara, 2001, 75-92 (2001)

10. Akdeniz, H., “İl Özel İdarelerinin Arazi Toplulaştırma Sürecindeki Yetki ve Görevleri”, Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu-Bildiriler Kitabı, 15-16 Eylül 2005, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 215-218 (2005)

11. Akdeniz, H., “Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme ve Halk Katılımına Etkisi Bağlamında İnternet ve Toplumsal Katmanlaşma”,Yerellik ve Politika-Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi-Ruşen Keleş’e Armağan(Ed. Ayşegül Mengi), İmge Kitabevi, Ankara, 13-38 (2007)

12. Yıldız, H., M. Simav, E. Sezen, A. Cingöz, M. Kahveci, H. Akdeniz, “Analysis of Mean Sea Level and Repeated Geodetic Data Observed at Turkish Tide Gauges, poster presented at 1st International Symposium of the International Gravity Field Service, 28 August – 1 September 2006, İstanbul (Poster bildiri)

13.Kahveci, M. ve H. Akdeniz, “Avrupa Birliğinin Konum Belirleme Sistemine (GPS) Alternatifi: Galileo Uydularla Konum Belirleme Sistemi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, S.394, Ekim2007, 78-87, Ankara (2007)

14. B. Aktuğ, A. Kılıçoğlu, M. Açıkgöz, S.Ş. Özkan, H. Akdeniz,”Güncel Tutga (2005) Çalışmaları Ve Tektonik Bulgular”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu(TUJK) 2006 Yılı Bilimsel Toplantısı-Tektonik Ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı II, 16-18 Kasım 2006, İstanbul